Ảnh hưởng cách mạng tháng 10 nga đến việt nam

      45
*

Vấn đề chung
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn
Bình luận - Phê phán

Cách mạng Tháng Mười cùng sự phát triển, tính ưu việt, sức khỏe của cơ chế làng hội chủ nghĩa Xô viết là thực tiễn đầy tính thuyết phục, quan trọng khước từ. Đối cùng với nước Nga cùng những quốc gia, dân tộc bản địa bên trên thế giới, trong các số đó bao gồm nước ta, Cách mạng Tháng Mười để lại phần đông bài học có chân thành và ý nghĩa sâu sắc về giải thích với thực tiễn.

Đối với con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng rất sớm. Luận cương cứng của Lê-nin về các vụ việc dân tộc bản địa với thuộc địa đã giúp Nguyễn Ái Quốc sáng tỏ nhận thức và niềm tin đối với bé đường cách mạng Việt Nam. Đó là cơ sở rất quan tiền trọng để Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào người công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những điều kiện để thành lập Đảng. Mùa Xuân năm 1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Cương lĩnh đấu ttinh ranh cách mạng giành độc lập mang lại dân tộc và phát triển đất nmong theo bé đường xã hội chủ nghĩa. Trên các đại lý đó, Đảng vẫn tiến tới hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, phát huy quyền năng đoàn kết toàn dân tộc với tinch thần tự lực, tự cường quyết đem sức ta tự giải pchờ mang lại ta đã từng nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà ncầu dân chủ quần chúng. # ở Việt Nam. Cuộc biện pháp mạng đó đã tiến tới sáng tạo những tởm nghiệm của Cách mạng Tháng Mười về đấu tranh con giành và giữ chính quyền, về khởi nghĩa toàn dân, vũ trang toàn dân, về tình thế và thời cơ cách mạng, về vai trò lãnh đạo của Đảng ở thời điểm có tính bcầu ngoặt của lịch sử. Trên cơ sở nội lực, thực lực cách mạng được phát huy cao nhất, đồng thời tnhãi nhép thủ cơ hội thuận lợi vày chiến thắng của Liên Xô và Đồng minh đối với chủ nghĩa phát xít, quân phiệt, Cách mạng Tháng Tám đã nkhô hanh cđợi giành thắng lợi.

Bạn đang xem: ảnh hưởng cách mạng tháng 10 nga đến việt nam

Ngay sau khi ra đời, Nhà ncầu cách mạng non trẻ đã phải đương đầu với những thách thức nặng nề. Cả dân tộc Việt Nam phải tiến hành kháng chiến kéo dài 30 năm (1945-1975) chống sự xâm lược của những thế lực thực dân, đế quốc để giành độc lập, tự vì chưng và thống nhất giang sơn. Trong sự nghiệp đấu tnhóc đầy hy sinh, gian khổ đó, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Liên Xô và các ncầu xã hội chủ nghĩa; các lực lượng dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Những khiếp nghiệm quý của nước Nga Xô viết về chống chiến tranh ma can thiệp của các nmong đế quốc (1918-1920), trong cuộc chiến tnhóc giữ nmong vĩ đại (1941-1945) là tấm gương và có ý nghĩa sâu sắc đối với các cuộc kháng chiến cứu nmong và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Những năm 80 của thế kỷ XX, các nmong xã hội chủ nghĩa lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng nhất là về kinh tế - xã hội. Yêu mong khách quan liêu để ra phải cải tổ, cải cách, đổi mới từ tứ duy lý luận đến cơ chế, chính sách cụ thể để tiếp tục tiến nhanh trên con phố làng hội nhà nghĩa. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã ko thành công dẫn đến sụp đổ tế bào hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nmong Đông Âu tung rã năm 1991. Vượt qua thách thức hiểm nghèo đó, Đảng, Nhà ncầu và dân chúng Việt Nam thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới vày Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) đề ra, kiên định tiến lên đất nmong theo nhỏ đường xã hội chủ nghĩa. Quá trình đổi mới, Việt Nam luôn nhớ ơn, giữ gìn quan tiền hệ hữu nghị truyền thống với quần chúng Liên Xô trước trên đây, nhân dân Nga và các ncầu SNG ngày nay, không ngừng củng cố, tiến tới quan liêu hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức rõ và khẳng định: “Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là tổn thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, tuy thế một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiến hành cải cách, đổi mới, giành được những thành tựu lớn lớn, tiếp tục phát triển”1.

Từ Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 100 năm đến thực tiễn cách mạng Việt Nam có thể nhận thức rõ những bài học rất quan tiền trọng.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà ncầu Xô viết. Chính quyền Xô viết đứng trmong những thách thức nặng nề: kiệt quệ về khiếp tế; chống phá quyết liệt của các thế lực phản cách mạng gây nên nội chiến; sự can thiệp của các nước đế quốc hòng tiêu diệt Nhà nmong Vô sản đầu tiên trên thế giới. Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích với trách nhiệm nặng nề đã từng bmong đưa cách mạng vượt qua những thách thức to lớn lớn đó. Đảng tỏ rõ ý chí ý chí, gan dạ chính trị, sự kiên định về chiến lược và khôn khéo về sách lược, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên vào thời kỳ mới xây dựng đất ncầu, tiến tới theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đảng nắm sức mạnh, cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ vào bộ máy chính quyền Xô viết. Đó là sự bảo đảm vững chắc và cần thiết mang đến sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là công việc mới mẻ và khó khăn uống rộng nhiều so với việc giành chính quyền. Trong Đảng đã xuất hiện bệnh quan liêu liêu, hối lộ, nóng vội, kém gọi biết những vấn đề mới đã đặt ra và cả những biểu hiện “tả khuynh”. Tháng 5-1918, Lê-nin viết tuyệt phẩm Về bệnh ấu trĩ “tả khuynh” và tính tiểu tư sản nhằm khắc phục những yếu kém vào những đảng viên ít chịu ý chí, học tập, v.v. Theo Lê-nin, Đảng cầm quyền phải chống những biểu hiện kiêu ngạo, phải ra sức học tập, mỗi người cộng sản phải biết làm giàu kiến thức của mình bằng tổng số những tri thức mà nhân loại đã mang tới. Phải siết chặt kỷ luật của Đảng, chống những biểu hiện pchờ túng, vô kỷ luật. Đảng phải vì quần chúng, được nhân dân ủng hộ. Người nhấn mạnh: “những người bôn-sê-vích sẽ ko giữ được chính quyền, tôi không nói được tới hai năm rưỡi, mà ngay lập tức cả đến nhị tháng rưỡi cũng ko được nữa, nếu đảng ta ko có kỷ luật hết sức nghiêm minch, kỷ luật sắt thật sự, nếu ko được sự ủng hộ đầy đủ nhất và hết lòng của quảng đại quần chúng”2. Lê-nin còn nêu rõ cách mạng ko thể thắng lợi nếu ko có một đảng sắt thép được tôi luyện trong đấu tranh, có được sự tín nhiệm của quần chúng và biết nhận xét trọng tâm trạng quần chúng. Đồng thời, phải chỉ dẫn khỏi hàng ngũ của mình những phần tử hủ bại, ko xứng đáng là chiến sĩ cộng sản: “Cần phải đuổi ra khỏi đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan tiền liêu hóa, ko trung thực, nhu nhược”3.

Những gợi ý của Lê-nin có ý nghĩa rất quan lại trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và thực hiện vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minch đặc sắc chú trọng xây dựng Đảng kiểu mới theo tứ tưởng của Lê-nin, quyên tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về lý luận, trí óc, pmùi hương pháp lãnh đạo và đạo đức cách mạng. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã từng bước khắc phục bệnh chủ quan lại, duy ý chí, giáo điều, chú trọng nhận thức và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tăng cường sức chiến đấu, nâng cấp năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Đảng ko ngừng xây dựng, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối, chống nguy cơ tiềm ẩn không nên lầm về đường lối; quyết tâm chống bệnh quan liêu liêu, xa rời thiết thật và xa dân, chống tmê say nhũng, lãng phí. Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận thức sâu sắc về nguy cơ tiềm ẩn, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Với quyết tâm chính trị cao, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đề ra bốn nhóm giải pháp kiên quyết ngnạp năng lượng chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tiêu cực vào Đảng. Cùng với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, Trung ương nhấn mạnh giải pháp rất quan tiền trọng: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương cứng vào Đảng, thực hiện chỉnh tề các nguyên ổn tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch, công bằng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và chuyển ngay những người không còn đủ tứ cách đảng viên ra khỏi Đảng”4.

Hai là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa cần nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng với mục tiêu rõ ràng là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sự tiến nhanh và hiện thực hóa quan liêu điểm của C.Mác và Ph.Ăngtị về chủ nghĩa xã hội trong Tuyên ổn ngôn của Đảng Cộng sản (02-1848). C.Mác khẳng định từ chủ nghĩa tư bản trải qua cuộc cách mạng để tiến nhanh chủ nghĩa xã hội, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ. Sau Cách mạng Tháng Mười, từ thực tiễn, Lê-nin đã trải rõ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và những hình mẫu về gớm tế, chính trị của thời kỳ quá độ. Lê-nin coi tiến tới nhiều thành phần tởm tế là một biểu trưng cơ bản của thời kỳ quá độ cùng với sự tiến nhanh hội chợ và khoa học công nghệ. Đồng thời, nêu rõ thời gian của thời kỳ quá độ là rất dài với nhiều chặng đường, bước đi khác nhau, cùng với vấn đề rằng: “người ta ko thể coi cách mạng xã hội chủ nghĩa là một công cuộc làm một lần thì xong, mà phải coi đó là một thời đại”5.

Quán triệt tinh thần của Lê - nin cùng thực trạng trong thực tiễn VN, ngay lập tức sau thời điểm Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minc và Đảng ta khẳng định xây dựng chủ nghĩa xã hội làm việc nước ta là một cuộc cách mạng mãi sau nhiều khó khăn uống, phức tạp ko thể chủ quan, nóng vội. Năm 1946, trong chuyến thăm chính thức ncầu Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minch đã nêu rõ quan liêu điểm Khi trả lời các nhà báo: “Muốn cho chủ nghĩa cộng sản thực hiện được, cần phải có kỹ nghệ, nông nghiệp và hầu như mọi người đều được phát triển hết kỹ năng của mình ở ncầu chúng tôi, những điều kiện ấy chưa có đủ’6. Sau Lúc miền Bắc được giải pđợi (1954), Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định bất kể tình hình như thế nào miền Bắc cũng tiến nhanh chủ nghĩa xã hội, tuy nhiên phải nhận thức rõ đặc điểm của Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một ncầu phong kiến với nền nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến toắt con tàn phá. Vì vậy, bằng biện pháp gì, bài bản, hình thức và bước lên như thế nào để tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa; phải ý chí để có sự lựa chọn phù hợp tiến dần từng tiến bước chủ nghĩa xã hội. Chú trọng nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và gớm nghiệm của các nmong bạn bè nhưng ko thể làm như là như nmong khác. Cần phải tổng kết khiếp nghiệm, đặc điểm để nhận thấy quy luật riêng của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) là sự đột phá về nhận thức lý luận, đổi mới bốn duy về chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khắc phục bệnh giáo điều, chủ quan tiền, duy ý chí, nóng vội. Xuất phát từ đặc điểm, thực tiễn của đất nmong, nhận thức và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan, Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước; đường lối kia, ko ngừng được cụ thể hóa, thể chế hóa và bổ sung, phát triển, được thực tiễn khẳng định tính đúng đắn. Từ thực tiễn đổi mới, tại Đại hội VII (06-1991), Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua Cương lĩnh xây dựng đất ncầu vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với 6 hình tượng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội và những phương hướng lớn vào xây dựng, tiến lên đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đại hội Đảng lần thứ XI (01-2011) tổng kết hai mươi năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và bổ sung, phát lên Cương lĩnh năm 2011 với 8 biểu tượng của tế bào hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đề ra 8 phương hướng cơ bản và xử lý đúng đắn các mối quan lại hệ lớn. Thực tiễn rộng 30 năm đổi mới khẳng định sự tiến tới của Việt Nam là phù hợp với sự phát lên của lịch sử và những vấn đề mới của thời đại. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và nhỏ đường tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ rộng.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nmong ta ko ngừng hoàn thiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc gắn liền với chiến lược tiến tới kinh tế - xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng đề ra đường lối đối ngoại đúng đắn vì mục tiêu và khát vọng hòa bình: “Bảo đảm ích lợi tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa thuận, hợp tác và phát triển; nhiều dạng hóa, đa phương hóa vào quan tiền hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu trạng rỡ, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa thuận, ổn định, tranh con thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để tiến lên đất nước, cải thiện đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tnhãi con bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà ncầu, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; cải thiện vị thế, uy tín của đất nmong và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”9.

Xem thêm: Học Ngay Cách Nấu Cháo Hột Gà Cho Bé, Cách Nấu Cháo Trứng Gà Cực Ngon Và Bổ Dưỡng

Cách mạng và đất nmong Việt Nam sẽ tiến lên bên trên nhỏ đường đúng đắn. Từ những tởm nghiệm, bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga và các bước cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng tiến lên nhận thức, tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, phát lên đất nmong nkhô nóng, bền vững và tiến cùng thời đại./.

PGS, TS. NGUYỄN TRỌNG PHÚC____________________

1- ĐCStoàn quốc - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 68.

2 - Lê-nin - Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr. 6.

3 - Lê-nin - Toàn tập, Tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr. 154.

4 - ĐCSđất nước hình chữ S - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. năm nhâm thìn, tr. 45.

5 - Lê-nin - Toàn tập, Tập 26, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tr. 444.

6 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 315.

7 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 523.

8 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 256.

9 - ĐCSVN - Vnạp năng lượng kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 153.