Cách giải vở bài tập toán lớp 5

      126

Một nửa chu vi của vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng (5 over 6) chiều dài.

Bạn đang xem: Cách giải vở bài tập toán lớp 5

Hỏi diện tích s khu vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?


Đề bài

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số thích hợp vào khu vực chấm

a) 32,47 tấn = .......tạ = ......kg

b) 0,9 tấn = ......tạ = .....kg

c) 780kg = ......tạ = .....tấn

d) 78kg =......tạ = .....tấn

3. Viết số phù hợp vào nơi chấm

a) 7,3m = ....dm 7,3m2 = .....dm2

34,34m = ....cm 34,34m2 = ......cm2

8,02km = .....m 8,02km2 = .....m2

b) 0,7km2 = ....ha 0,7km2 = .......m2

0,25ha = .......m2 7,71ha = ....m2

4. một phần hai chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài.

Xem thêm: Cách Làm Đậu Phộng Tân Tân, Cách Làm Đậu Phộng Nước Cốt Dừa Giòn Tan

Hỏi diện

tích khu vực vườn bao nhiêu mét vuông, từng nào hec-ta?

Đáp án

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm

a) 32,47 tấn = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kg = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3. Viết số phù hợp vào nơi chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3m2 = 730 dm2

34,34m = 3434 centimet 34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 8020 m 8,02km2 = 8020000 m2

b) 0,7km2 = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 m2 7,71ha = 77100 m2

4. một phần hai chu vi của vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài. Hỏi

diện tích quần thể vườn bao nhiêu mét vuông, từng nào hec-ta?

Tóm tắt:

*
 

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều dài + Chiều rộng

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng chiếm 5 phía bên trong tổng 11 phần. Tổng 11 phần là 550m 

Nên chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(550 imes 5 over 11 = 250(m))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

 

Cách 2: