CÁCH PHÂN BIỆT DANH TỪ TÍNH TỪ TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

      159
I.Nhận biết danh từ, tính tự, trạng từ, hễ tự vào Tiếng Anh1. Tính từ bỏ (ADJECTIVE)2. Danh tự (NOUN)3. Động từ (VERB)4. Trạng từ bỏ (ADVERB):

I.Nhận biết danh trường đoản cú, tính từ, trạng từ, động từ bỏ vào Tiếng Anh

1. Tính tự (ADJECTIVE)

Tính trường đoản cú thường xuyên dứt bằng những đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ bỏ trong câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau rượu cồn trường đoản cú chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại từ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Dấu hiệu phân biệt tính từ:

Thường gồm hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Cách phân biệt danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính tự : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mlàm việc rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, giỏi hơn
CapableofCó thể
AwareofCó dìm thức về
Suspociousof Có nghi ngại về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ biến đổi về
(Dis)satisfiedwith(ko) chấp nhận với
LiableforChịu trách rưới nhiệm về
ResponsibleforChịu đựng trách nát nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lượng để triển khai gì
ConcernedaboutQuan tâm về
ExcitedaboutHứng thụ về
InterestedinHứng thú về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự sửa chữa thay thế tạm thời
TemporaryworkCông việc lâm thời thời
SubstantialIncreaseSự tăng lên xứng đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/upgrade xứng đáng kể

2. Danh từ bỏ (NOUN)

*
Vị trí của danh trường đoản cú vào câu2.1. Vị trí của danh tự trong câu:Sau To be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu quản lý ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ sngơi nghỉ hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu nhận ra danh từ

Danh từ bỏ thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: Review Bánh Canh Nguyễn Phi Khanh, Bánh Canh 60

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: cồn từ+ er/or nên danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Chụ ý một số Tính tự bao gồm phổ biến danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động từ bỏ (VERB)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động tự được phân tách thành:

3.1. Động từ To be

Động từ tobe tất cả tất cả be, is, are, was, were, will be, has been, have been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have to (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. kích hoạt verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: kiểm tra tài liệu/kế hoạch/lao lý vừa lòng đồng.Reserve the right to_V: có quyền có tác dụng gìAttract visitors/customers…: thu bán rất chạy du lịch, khách hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/các dịch vụ new.Represent the company/the organisation/the group: đại diện cho công ty/tổ chức/nhómSign a contract: ký kết vừa lòng đồngRenew a contract: gia hạn thích hợp đồngConfirm the reservation: chứng thực lại bài toán đặt chỗRetain the receipts: lưu lại hoá đơnSubmit s.t TO s.o: nộp đồ vật gi cho aiAttribute s.t khổng lồ s.o: cho rằng vật gì là dựa vào ai. Ex: the company attributes its success to lớn the dedicated employees (công ty chúng tôi này cho rằng sự thành công của mình là nhờ vào hầu như nhân viên cấp dưới tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: nhường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trngơi nghỉ nênAppear: nhường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng từ bỏ (ADVERB):

4.1. Dấu hiệu nhận biết trạng từ

Trạng tự chỉ thể cách (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ gồm đuôi _ly dẫu vậy là tính từ nlỗi daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly tuy nhiên là trạng từ nhỏng fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng từ trong câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really lượt thích youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.