Cách Sử Dụng Máy Ảnh Nikon D90

      89

Đang thực hiện máy ảnh Canon, ban đầu chuyển sang dùng máy hình ảnh Nikon, thật là điên đầu vì những nút bấm của nó.

Bạn đang xem: Cách sử dụng máy ảnh nikon d90

Tuy thế làm quen thuộc dần vẫn thấy nó thật nhân thể dùng cho những người chụp ảnh. Cùng với Canon, chúng ta phải mở thực đơn của máy, chỉnh những thứ vào đó. Còn đối với Nikon, ta chỉ câu hỏi bấm nút chức năng, chỉnh với theo dõi trên màn hình phụ trên đỉnh máy, hoặc thậm chí trên screen lớn sau máy.


*

1. Flash của maùy .2. Nuùt môû ñeøn Flash3. Micro4. Oâ phaùt tia hoàng ngoaïi.5. Nuùt choïn cheá ñoä BKT6. Mieáng che7. Nhaán nuùt naøy thaùo oáng kính8. Choïn caùch laáy neùt9. Göông phaûn chieáu10. Noái adapter11. Heä nhoáng noái keát thieát bò ngoaïi vi12. Coång HDMI13. Video14. USBGaén daây ñeo maùy ñuùng caùch seõ giuùp baïn giöõ maùy an toaøn khi söû duïng maùy .GAÉN MIEÁNG che BAÛO VEÄ MAØN HÌNH . Mieáng đậy baèng nhöïa trong ñöôïc gaén che baûo veä maøn hình khoâng trườn traày xöôùc khi söû duïng. Baïncoù theå thaùo ra khi laøm veä sinh maùy.PIN MAÙY Nikon D90 söû duïng pin sạc EN-EL 3e recharge Li-ion . Loaïi sạc pin naøy khoâng theå ñaày neáu baïn xaïc caùch khoaûng . Ñeå söû duïng toát nhaát laø baïn neân duøng boä xaïc MH-18 a . Thôøi gian xaïc ñaày pin sạc laø nhị tieáng möôøi laêm phuùt ( 2g15’ ) . OÁNG KÍNH . Theo thaân maùy D 90 laø oáng kính AF – S 18 -105 milimet f/ 3.5 – 5.6 G ED VR Chöùc naêng laáy neùt tay Mvaø laáy neùt töï ñoäng A . Baïn coù theå ñieàu chænh theâm neùt baèng tay sau thời điểm ñaõ khoùa neùt trong chöùc naêng laáyneùt töï ñoäng ñôn .GAÉN CARDNikon D90 söû duïng card SD . Vày maùy coù dung löôïng cao neân haõng ñeà nghò neân söû duïng thẻ coù dunglöôïng töø 2 GH trôû leân . Môû naép ngaên chöùa card vaø gaén card vaøo .Maët tröôùc cuûa thẻ theo FORMAT card . Khi gaén card môùi , baïn neân format card tröôùc khi söû duïng . Format card cuõng laø caùch xoùa heát nhöõng döû lieäu löu trong card ñeå laøm saïch thẻ vaø trôû neân nhö môùi . Neáu chuïp nhieàu , haøng thaùng neân format card moät laàn . 1. Môû maùy vaø nhaán nuùt Delete vaø Ño saùng cuøng moät luùc khoaûng 2 giaây mang lại ñeán khi chöõ For nhaáp nhaùy treân khung ngaém vaø treân baûng ñieàu k hieån . 2. Nhaán 2 nuùt cuøng luùc laàn nöûa ñeå leänh format ñöôïc thöïc hieän . Vào giai ñoaïn naøy , neáu baïn nhaán nuùt khaùc thì seõ thoaùt khoûi chöùc naêng naøy maø khoâng format . Khi maùy ñang format khoâng taét maùy tốt laáy sạc , laáy card cho ñeán khi hoaøn taát format .CAÙC CHÖÙC NAÊNG CHUÏP .FOCUS LAÁY NEÙT . Maùy D90 coù hai cheá ñoä laáy neùt : AF ( tự động focus ) vaø cheá ñoä laáy neùt tay M. Caùc cheá ñoänaøy ñöôïc ñieàu khieån baèng moät heä nháng choïn ôû phía tröôùc thaân maùy .Cheá ñoä AF :Nhaán nuùt AF vaø luân phiên dóa ñieàu khieån ñeå choïn caùc chöùc naêng AF .• AF-S : Single servo AF laáy neùt töï ñoäng Ñôn. Heä nháng laáy neùt cuûa maùy töï hoaït ñoäng khi baïn nhaán nheï nuùt chuïp. Khi chuû ñeà ñuùng neùt , daáu () baùo ñuùng neùt hieän trong form ngaém.Baïn phaûi gia hạn ngoùn tay treân nuùt chuïp ñeå giöõ neùt . Vaø nhaán heát nuùt chuïp ñeå ghi hình .• AF-C : Continuos –servo AF laáy neùt töï ñoäng lieân tuïc : Maùy töï ñoäng ñieàu chænh neùt lieân tuïc khi baïn nhaán nheï nuùt chuïp . Neáu chuû ñeà cuûa baïn di chuyeån , heä loáng laáy neùt töï ñoäng ñieàu chænh . Khoâng theå khoùa neùt lúc chuû ñeà di chuyeån vaø baïn coù theå nhaán nuùt chuïp baát cöù luùc naøo duø ñuùng tốt khoâng ñuùng neùt .• AF-A : Maùy töï ñoäng chuyeån qua AF-S khi chuû ñeà ñöùng yeân vaø chuyeån laïi thaønh AF – C lúc chuû ñeà di ñoäng . Nuùt chuïp coù theå nhaán baát cöù luùc naøo ngay caû khi khoâng coù daáu baùo neùt ñuùng trong size ngaémCheá ñoä M : laáy neùt chænh tay .NHÖÕNG VUØNG KHOÂNG HOAÏT ÑOÄNG ÑÖÔÏC AF Baïn caàn söû duïng cheá ñoä chænh neùt tay M khi chuïp trong nhöõng vuøng coù ñaëc ñieãm sau : Chuû ñeà raát toái. Laáy neùt tay vào voøng troøn trung taâm giỏi duøng AF baét neùt ôû caùc chuû ñeà khaùc saùng hôn trong cuøng moät cöï ly. Neáu duøng ñeøn SP AF Led treân ñeøn seõsaùng ñeå AF maùy hoaït ñoäng toát. Vuøng neùt bao goàm nhieàu chuû ñeà . Thí duï chuïp thuù vaät trong chuoàng coù nhieàu song saét xuất xắc löôùi phủ bọc . Chuû ñeà vào nguoàn saùng maïnh, vaät phaûn chieáu maïnh hoaëc caûnh coù nhieàu aùnh saùng khaùc nhau Chuû ñeà coù nhöõng hình theå maãu töông ñoàng vaø nhieàu : thí duï nhö nhöõng daûy cöûa soå ôû toaø nhaø cao taàng Chuû ñeà quaù nhoû trong vuøng laáy neùt . Chuû ñeà coù nhieàu chi tieát ñoàng daïng : Nhö chuïp caùnh ñoàng hoa tốt nhöõng chuû ñeà nhoû khaùc maø khoâng coù söï khaùc bieät trong cuøng moät vuøng saùng . BOÄ NHÔÙ ÑEÄM . Hình chuïp tröôùc khi löu vaøo thẻ ñöôïc chöùa taïm trong boä nhôù ñeäm ñöôïc trang trườn cho maùy . Boä nhôù ñeäm đến pheùp baïn chuïp lieân tuïc . Lúc boä nhôù ñeäm ñaày , maùy seõ khoâng chuïp ñöôïc đến ñeán lúc nhöõng döû lieäu vào boä nhôù ñeäm chuyeån heát vaøo trong thẻ . Trong cheá ñoä chuïp lieân tuïc , hình aûnh seõ ñöôïc ghi lieân tieáp ñeán möùc toái ña 100 taám trong khoaûng thôøi gian nuùt chuïp coøn ñöôïc nhaán đến ñeán lúc boä nhôù ñ eäm ñaày . Khi nhöõng hình aûnh ñöôïc chuyeån qua card , ñeøn baùo nhaän thẻ saùng . Tuyø thuoäc vaøo soá löôïng hình , thôøi gian chuyeån taûi seõ maát khoaûng töø vaøi giaây đến ñeáùn vaøi phuùt. Ñöøng laáy card hay pin sạc ra vào luùc naøy . Neáu coâng taéc nguoàn ôû vò trí OFF , maùy seõ khoâng taét mang đến ñeán lúc chuyeån taûi heát döû lieäu qua card Neáu nguoàn sạc caïn lúc döû lieäu coøn vào boä nhôù ñeäm , nuùt chuïp seõ khoâng hoaït ñoäng vaø hình aûnh chuyeån qua card.ÑAËT ÑOÄ NHAÏY SAÙNG ISO . ISO SETTING .Ñoä nhaïy saùng ñöôïc choïn theo töông ñöông vôùi ñoä nhaïy cuûa phim töø ISO 100 ñeán ISO 1600ñöôïc môû roäng vôùi H 0.3 = ISO2000 , H 0.7 = ISO 2500 vaø H 1.0 = ISO 3000 . Trong cheá ñoächuïp tự động hóa cuõng nhö cheá ñoä chuïp laäp trình saún nhö Phong caûnh , Chaân dung .. ISO tự động hóa ñöôïcñaët maëc ñònh . Caùc cheá ñoä chuïp P.S,A,vaø M thì ISO 100 ñöôïc ñaët maëc ñònh .Choïn baèng nuùt ISO . Nhaán nuùt ISO vaø luân chuyển dóa ñieàu khieån mang đến ñeán khi hieän baùo soá ISO baïn choïn . Cuõng coù theå choïn ISOtrong menu shootingCaùc möùc ISO cao nhö H 0.3 , H 0.7 vaø H 1.0 khoâng ñaët ñöôïc vôùi ISO tự động .ÑAËT WB trắng BALANCE .Nhöõng nguoàn saùng maøu phaûn chieáu töø chuû ñeà coù nhöõng saéc maøu khaùc nhau . Trong baát kyønguoàn saùng naøo duø döôùi baàu trôøi saùng hoaëc u aùm , hay döôùi aùnh saùng cuûa ñeøn Neon , boùng ñeønvaøng ; maét con ngöôøi vaãn nhaän ra ñöôïc vaät theå maøu traéng . Vôùi phim chuïp thoâng thöôøng , vaät theå seõ trườn aùp saéc döôùi caùc nguoàn saùng maøu maïnh phaûn chieáu ñeán chuû ñeà . Nhaát laø döôùi aùnh saùng maøu nhaân taïo ( ñeøn Neon , ñeøn boùng troøn ) . Rieâng ñoái vôùi maùy aûnh kyõ thuaät soá , nguoàn saùng maøu ñöôïc ñieàu chænh töø nhöõng thoâng tin cuûa caùc caõm öùng hình aûnh ( CCD ) tuyø thuoäc vaøo saéc maøu ñeå ghi nhaäncaùc maøu traéng cuûa chuû ñeà. Ñieàu naøy goïi laø Caân baèng traéng . Vôùi maøu saéc thieân nhieân , baïnchoïn caân baèng saéc traéng baèng caùch ñaët mang đến hôïp vôùi nguoàn saùng tröôùc khi chuïp . Lúc chuïp trong phoøng Studio , chöùc naêng auto WB khoâng mê say hôïp ñeå choïn . Baïn coù theå choïnWB theo nhieät ñoä maøu tốt ñaët Preset .CHAÁT LÖÔÏNG AÛNH VAØ KÍCH CÔÛ .IMAGE unique AND kích thước Moät trong nhöõng ñieàu quan tiền troïng cuûa maùy aûnh kyõ thuaät soá laø baïn caàn phaûi xaùc ñònh chaátlöôïng cuøng kích côû aûnh tröôùc lúc chuïp . Ñieàu naøy cuõng seõ giuùp baïn bieát ñöôïc card nhôù baïnñang söû duïng seõ chöùa ñöôïc bao nhieâu taám aûnh baïn seõ ghi ñöôïc . CHÖÔNG IV CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏP CHEÁ ÑOÄ CHUÏP PROGRAM ( p. ) trong cheá ñoä naøy , maùy töï chænh thôøi chuïp ñeå ñaït ñöôïc loä saùng ñuùng lúc baïn chuïp ôû baát cöù vò trí naøo . Ñeå ñaày ñuû hôn khi chuïp , baïn coù theå ñaët Flexible program hay thôøi chuïp buø tröø . 1. Chuyển phiên dóa cheá ñoä chuïp ñeán p. . 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp . Khi chuû ñeà quaù saùng hay quaù toái , moät trong hai daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong khung ngaém : HI : baùo dö saùng , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, duøng Flash. LAÄP TRÌNH LINH HOAÏT ( FLEXIBLE PROGRAM ) . Vào cheá ñoä chuïp program p , lúc baïn muoán thay ñoåi caëp Toác / Khaåu ñoä theo yù maø vaãn giöõ nguyeân loä saùng ñuùng , baïn chæ caàn xoay DÓA ÑIEÀU KHIEÅN CHÍNH mang lại ñeán khi daáu phường * hieån thò treân LCD. Muoán xoùa chöùc naêng naøy , baïn chæ caàn chuyển phiên dóa ñieàu khieån thiết yếu cho ñeán khi daáu p. * bieán maát hoaëc cố ñoåi cheá ñoä chuïp ; taét nguoàn ñieän tuyệt söû duïng Flash vào maùy .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP KHAÅU ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG S trong cheá ñoä naøy , mang lại baïn chænh toác ñoä theo yù töø 30giaây – 1/ 4000 giaây . Maùy töï choïn Khaåuñoä ñeå cung caáp mang lại thôøi chuïp ñuùng . Vôùi Toác ñoä cao , baïn coù theå baét ñöùng chuû ñeà chuyeån ñoängvaø vôùi Toác ñoä chaäm , baïn seõ saùng taïo nhöõng chuyeån ñoäng nhoøe . 1. Chuyển phiên dóa cheá ñoä chuïp ñeán S vaø ñaët toác ñoä theo yù töø 30 -1/4000 giaây baèng dóa ñieàu khieån bao gồm 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp. Lúc chuû ñeà quaù saùng tốt quaù toái , moät trong nhị daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong form ngaém HI : baùo dö saùng , choïn Toác ñoä cao tuyệt giaõm ñoä nhaïy saùng. Neáu daáu naøy vaãn bảo trì , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, choïn Toác ñoä chaäm giỏi taêng ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn duy trì , duøng Flash. • khi baïn ñaët Toác ñoä B trong cheá ñoä chuïp chænh tay M vaø baïn chuyeån qua cheá ñoä chuïp S maø khoâng thế ñoåi trò soá Toác ñoä. Chöõ Buld baùo saùng nôi hieän Toác ñoä vaø maùy khoâng mang lại baïn chuïp . Baïn caàn nuốm ñoåi Toác ñoä khaùc tröôùc lúc chuïp .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP TOÁC ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG A.Baïn töï choïn Khaåu ñoä . Maùy seõ töï choïn toác ñoä theo ñoù ñeå đến thôøi chuïp ñuùng saùng . Vôùi nhöõngKhaåu ñoä khaùc nhau , baïn coù theå ñieàu chænh chieàu saâu aûnh . Mang lại tieàn caûnh xuất xắc haäu caûnh saéc neùthoaëc cho haäu caûnh môø nhoøe. Lúc chuïp vôùi Flash , cố ñoåi khaåu ñoä theo cöï ly phaùt saùng cuûaFlash.1. Luân chuyển dóa cheá ñoä chuïp ñeán A . Choïn khaåu ñoä baèng dóa ñieàu khieån phuï 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp . Lúc chuû ñeà quaù saùng hay quaù toái , moät trong nhị daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong size ngaém : HI : baùo dö saùng , choïn Khaåu ñoä nhoû ( soá f lôùn ) tuyệt giaõm ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn bảo trì , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, choïn Khaåu ñoä lôùn ( soá f nhoû ) giỏi taêng ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn gia hạn , duøng Flash. CHEÁ ÑOÄ CHUÏP CHÆNH CÔ M ( Manual ) mang đến pheùp baïn töï choïn ñaët Toác vaø Khaåu ñoä . Baïn coù theå nạm ñoåi thôøi chuïp ñeå taïo hieäu quaû theo yù . Vaø ñaët thôøi chuïp laâu vôùi toác ñoä chaäm hôn 30 giaây . 1. Luân phiên dóa cheá ñoä chuïp ñeán M vaø boá cuïc aûnh . 2. Ñaët Toác vaø Khaåu ñoä vaø xaùc ñònh thôøi chuïp ñuùng baèng caùch theo maïch phaân tích aùnh saùng hieän trong size ngaém. • Ñaët Toác ñoä baèng dóa ñieàu khieån chính. • Ñaët Khaåu ñoä baèng dóa ñieàu khieån phuï.MAÏCH PHAÂN TÍCH AÙNH SAÙNG .Vôùi nhöõng toác ñoä khaùc vôùi toác ñoä B , maïch phaân tích aùnh saùng hieän trong khung ngaém haytreân baõng ñieàu khieån baùo thôøi chuïp baïn choïn coù ñuùng , thieáu xuất xắc dö saùng . Mặc dù nhieân , tuyøthuoäc vaøo caùch baïn chænh böôùc saùng trong EV maø maïch phaân tích saùng baùo khaùc nhau THÔØI CHUÏP LAÂU ( LONG TIME EXPOSURE ). Chöùc naêng naøy duøng ñeå chuïp caûnh ñeâm giỏi chuïp trôøi nhieàu sao .Choïn thôøi chuïp laâu baèng caùch ñaët Toác ñoä xuoáng ñeán B “ bull” hieän trong khung ngaém vaø treân LCD. Nhaán nuùt chuïp ñeå môû maøn traäp vaø nhaán laïi laàn nöõa ñeå ñoùng maøn traäp .Nhöõng daáu baùo treân maøn hình seõ taét. Maùy seõ giaõm rung khi duøng chaân maùy vaø cheá ñoä chuïp self-time xuất xắc söû duïng Remote. CHÖÙC NAÊNG LIVE VIEW Chöùc naêng Live view đến baïn coi tröôùc vaät theå tröôùc lúc chuïp treân maøn hình LCD cuõng nhö treân maøn hình maùy tính . Lúc söû duïng Live view , khoâng neân duøng thẻ Micro-Drive . Vôùi phaàn meàm cung caáp ñeå load vaøo maùy tính , baïn coù theå noái keát maùy D 90 qua maùy vi tính vaø duøng maøn hình vi tính söû duïng nhö maøn hình LCD ñeå xem vaät theå tröôùc lúc chuïp . đưa ra tieát xin coi treân dóa CD höôùng daån söû duïng .( cung caáp keøm theo maùy ). Neân duøng chaân maùy khi söû duïng Live view . SÖÛ DUÏNG LIVE VIEW . Chuyeån qua chöùc naêng MF ( Laáy neùt tay ) treân OK söû duïng . Choïn cheá ñoä chuïp phường ,S , A hay M . Choïn chöùc naêng Live view function setting trong menu Set up vaø baám phối ø Choïn Ennable : hoïat ñoäng vaø baám SET. THÖÏC HIEÄN LIVE VIEW TREÂN MAÙY Tröôùc lúc chuïp , nhaán nuùt set . Maøn hình LCD seõ hieän vôùi goùc 100% caûnh chuïp . Neáu maùy noái vôùi tivi , thì baïn seõ quan sát caûnh tröôùc khi chuïp treân maøn hình truyền hình .  Söû duïng heä thoáng nuùt ña chieàu ñeå di chuyeån ñieåm ngaém chuû ñeà treân maøn hình LCD .  Nhaán nuùt phoùng lôùn ñeå phoùng to lớn ñieåm ngaém . Moãi laàn nhaán ñieåm nhaém seõ phoùng to X 5 vaø X 10 . Laáy neùt tay mang lại ñuùng neùt tröôùc lúc nhaán nuùt chuïp . Sau thời điểm chuïp , maùy seõ trôû laïi chöùc naêng live view . Neáu khoâng muoán söû duïng chöùc naênjg naøy mang lại laàn chuïp keá tieáp , baïn haõy nhaán nuùt SET lúc Live view vöøa hoïat ñoäng . SÖÛ DUÏNG AF ( LAÁY NEÙT TÖÏ ÑOÄNG ) VÔÙI LIVE VIEW . Chöùc naêng C.Fn III – 6 cho pheùp baïn duøng AF khi söû duïng chöùc naêng Live view . Baïn söû duïng nuùt ñeå hoïat ñoäng AF vào chöùc naêng naøy . Choïn ONE –SHOT vaø ñieåm neùt trung taâm .  Choïn hoïat ñoäng Live view.  Laáy ñieåm neùt trung taâm tức thì chuû ñeà vaø baám nuùt AF-ON . Chöùc naêng Live view seõ taïm taét ñeå AF hoïat ñoäng .  sau khoản thời gian ñuùng neùt , aâm thanh seõ baùo . Lúc buoâng ngoùn tay khoûi nuùt AF –ON , maùy seõ trôû laïi chöùc naêng Live view .  Kieãm ta laïi neùt vaø nhaán nuùt chuïp ñeå ghi hình .METERING ÑO SAÙNG : Heä nháng ño saùng ñöôïc choïn tuyø thuoäc vaøo cheá ñoä chuïp treân maùy . Tröôùc khi chuïp , baïn nhaán nuùt ño saùng vaø luân phiên dóa ñieàu khieån thiết yếu ñeå xaùc ñònh cheá ñoä ño saùng trong form ngaém . Coù tía cheá ñoä ño saùng . Ño saùng ma traän maøu 3 chieàu 3D color Matrix II / màu sắc Matrix II Ño saùng ma traän maøu 3 chieàu (3D color Matrix II ) seõ töï hoaït ñoäng khi gaén OK loaïi D hay G . Maùy söû duïng 420 phaàn caõm öùng RGB ñeå ñaët vuøng loä saùng treân nhöõng döû lieäu thoâng tin cô baûn nhö khoûang caùch , saéc maøu , vuøng saùng töø nhöõng vuøng khaùc nhau trong khung người . Ñeå ñaït ñöôïc hình aûnh töï nhieân nhaát . Vôùi nhöõng OK AF khaùc , maùy söû duïng chöùc naêng color Matrix II . . Ño saùng Troïng taâm . Maùy ñaët troïng taâm ño saùng vaøo vuøng saùng ngay trung taâm form ngaém vôùi voøng troøn ñöôøng kính 8mm giöõa size ngaém . Say mê hôïp khi chuïp chaân dung hay duøng Filter coù heä soá cao hôn 1 x . Ño saùng ñieãm . Maùy ño saùng taïi voøng troøn 3. 5mm ngay thiết yếu taâm form ngaém treân vuøng neùt ñang hoaït ñoäng vaø chieám khoaûng 2.5% khung hình .( lúc cheá ñoä auto Area AF hoaït ñoäng hay khi gaén OK maùy cô , maùy chæ ño saùng ngay vuøng neùt trung taâm ) .KHOÙA AE : AUTOEXPOSURE LOCK lúc baïn chuïp vôùi ño saùng troïng taâm , nguoàn saùng taäp trung ngay lập tức taâm vuøng neùt . Neáu nhö chuûñeà khoâng ñuùng taâm vuøng ño saùng hoaëc baïn boá cuïc hình chuû ñeà ra khoûi vuøng neùt ño saùng. Hìnhchuû ñeà seõ trôû neân thieáu giỏi dö saùng .Trong caùc cheá ñoä chuïp p , S, A choïn ño saùng trung taâm giỏi ño saùng ñieãm . Baïn coù theå choïnvuøng neùt vào cheá ñoä ño saùng ñieãm . Cheá ñoä chuïp M , tự động vaø caùc cheá ñoä chuïp laäp trình saúnnhö phong caûnh , theå thao ñeàu khoâng söû duïng ñöôïc chöùc naêng naøy • Vò trí chuû ñeà ngay vuøng neùt ñöôïc choïn vaø baïn nhaán nheï nuùt chuïp. Lúc daáu baùo ñuùng neùt hieän trong size ngaém , vaãn giöõ nuùt chuïp vaø duøng ngoùn tay caùi nhaán nuùt AE-L/AF-L . Daáu AE-L hieän baùo trong form ngaém baùo chöùc naêng naøy hoïat ñoäng . • Vaãn nhaán nuùt AE-L/AF-L , baïn boá cuïc laïi hình vaø chuïp .Khi chöùc naêng naøy hoïat ñoäng , baïn coù theå chũm ñoåi caùc thoâng soá Toác , Khaåu ñoä maø khoâng sôïaûnh höôûng ñeán vuøng ñaõ ño saùng tröôùc ñoù .CHUÏP BUØ TRÖØ EXPOSURE COMPENSATION .Ñeå ñaït ñöôïc moät nguoàn saùng chính xaùc mang lại chuû ñeà , coù theå söû duïng buø tröø loä saùng .

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Kodi Trong Windows 10, Hướng Dẫn Sử Dụng Kodi

Theo kinhnghieäm , lúc chuïp chuû ñeà ngöôïc saùng ,( coù vuøng haäu caûnh saùng hôn chuû ñeà ) baïn chænh trò soá buøtröø veà cöïc döông . Neáu chuû ñeàsaùng hôn haäu caûnh , baïn chænh tròsoá buø tröø veà cöïc aâm . • Nhaán nuùt +/- - vaø luân phiên diaõ ñieàu khieån thiết yếu vaø xaùc ñònh vuøng buø tröø treân LCD vaø trong size ngaém .Vuøng buø tröø loä saùng töø - 5 EV ñeán +5 EV vôùi giaù trò taêng vào 1/3 EV . •Trò soá vuøng buø tröø seõ hieän treân LCD vaø trong form ngaém sau khi baïn nhaán nuùt chuïp vaø soá 0 cuûa maïch phaân tích aùnh saùng ñieän töû seõ nhaáp nhaùy. • Trôû laïi cheá ñoä chuïp bình thöôøng baèng caùch chuyeån trò soá veà +/- 0 .0 • Chöùc naêng naøy vaãn gia hạn ngay caû lúc taét maùy .CHUÏP TAÊNG GIAÕM SAÙNG BRACKETING.Chöùc naêng naøy mang lại baïn chuïp buø tröø saùng moät caùch lieân tuïc töø nhị ñeán ba taám hình . Moät taámthieáu saùng , moät taám ñuû saùng vaø moät taám dö saùng . Cheá ñoä tệp tin NEF khoâng theå aùp duïng chöùcnaêng naøy . 1. Nhaán nuùt BKT vaø chuyển phiên diaõ ñieàu khieån thiết yếu ñeå choïn soá khung hình chuïp buø tröø .( 2 F : 2 hình , 3F : 3 hình ) 2. Nhaán nuùt BKT vaø chuyển phiên diaõ ñieàu khieån phuï ñeå choïn thôøi chuïp taêng vaø giaõm .Trôû laïi cheá ñoä chuïp bình thöôøng baèng caùch chuyeån trò soá veà +/- 0 .0 vaø daáu BKT khoâng coønhieän treân LCD • trong chöùc naêng Custom 7 : khi choïn ISO tự động laø ON thì maùy seõ töï ñoäng ñieàu chænh ISO đến phuø hôïp vôùi nguoàn saùng beân ngoøai . Chæ rieâng toác ñoä cố ñoåi sau thời điểm maùy taêng giaõm töï ñoäng ISO . • Vôùi cheá ñoä chuïp lieân tuïc , maùy seõ khoâng chuïp sau thời điểm baïn ñaët chöùc naêng BKT . Choïn cheá ñoä chuïp tự động hóa vaø caùc cheá ñoä chuïp laäp trình khaùc nhö Phong caûnh , Theå thao seõ xoùa chöùc naêng BKT sau khi ñaët . Thôøi chuïp vaø Flash BKT cuõng seõ xoùa khi choïn WB BKT .CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏP TÖÏ ÑOÄNG .Nhöõng cheá ñoä chuïp töï ñoäng ñöôïc ñaët trong vuøng chuïp cô baûn nhaèm hoå trôï ngöôøi chuïp thao taùcnhanh . C aùc cheá ñoä naøy ñöôïc laäp trình saún veà khaåu , Toác ñoä , ñoä nhaïy saùng , ño saùng …. . Baogoàm : auto , chaân dung , Phong caûnh , Caän caûnh , theå thao , chaân dung ban ñeâm vaø khoâng phaùtsaùng Flash . Tự động :Trong cheá ñoä naøy maùy ño saùng toång quaùt . Vào vuøng thieáu saùng , ñeøn Flash trong maùy töïñoäng môû ñeå phaùt saùng . Ngoaïi tröø caùc cheá ñoä chuïp Phong caûnh , Theå thao , khoâng Flash thì ñeønFlash trong maùy khoâng môû . PORTRAIT : Chuïp chaân dung saéc dòu , coù laøn da töï nhieân . Ñeå haäu caûnh ñöôïc môø nhoeø , neân duøngOK Tele hay cho chuû ñeà ñöùng caùch xa haäu caûnh . Ñeøn Flash vào maùy töï môû khi chuïp trongvuøng thieáu saùng . LANDSCAPE : Chuïp phong caûnh coù maøu saéc röï rôû . Ñeøn Flash vaø ñeøn hoå trôï Af seõ taét trong cheá ñoä naøy ,CLOSE –UP Chuïp caän caûnh .Ñeå ñaït hình caän caûnh toát nhaát neân duøng OK macro . Söû duïng Tele ôû tieâu cöï lôùn nhaát cuûa OK Zoom ñeå phoùng khổng lồ chuû ñeà . Ñeøn Flash vào maùy töï môû khichuïp trong vuøng thieáu saùng . SPORTS Chuïp theå thao . Maùy töï choïn cheá ñoä AI SERVO . Cheá ñoä ghi hình lieân tuïc . ño saùngtoaøn phaàn . Neân söû duïng OK Tele . Maùy töï ñoäng laáy neùt theo di chuyeån cuûa chuû ñeà . NIGHT PORTRAIT Chaân dung chuïp ban ñeâm . Maùy töï choïn cheá ñoä ONE SHOT . Cheá ñoä ghi hình töøngtaám . Ño saùng toaøn phaàn . Vào cheá ñoä naøy ñeøn seõ phaùt saùng ñoàng boä toác ñoä chaäm mang đến haäucaûnh saùng . Neân baùo chuû ñeà ñöùng yeân khi chuïp . Duøng chaân maùy traùnh rung NIGHT LANDCAPE : Chuïp phong caûnh ban ñeâm . Toác ñoä chaäm ñöôïc söû duïng ñeå taïo caûnh ñeâm tuyeät vôøi .Ñeøn flash vào maùy vaø ñeøn hoå trôï AF seõ töï ñoäng taét . Duøng chaân maùy ñeå traùnh rung .CHUÏP VÔÙI FLASHHeä nháng ñeøn Flash vào maùy D90 coù GN (guide number) 13 ( ISO 100) . Goùc phuû saùng töôngöùng wide 18 milimet . Coù theå söû duïng Flash vào maùy baát cöù luùc naøo khi chuïp ngoaøi trôøi cuõng nhöchuïp trong nhaø .Tuyø theo OK söû duïng , heä nháng ñieàu khieån Flash khi chuïp phuû saùng ngoaøi trôøi seõ coù caùc chöùcnaêng khaùc nhau. I-TTL Balance Fill- Flash : Caân baèng phuû saùng vôùi maùy soá ( digilat SLR ) Hoaït ñoäng deå daøng vôùi OK D và G vaø ñeøn trong maùy vaø ñeøn Flash rôøi SB- 800DX , SB-600DX trong cheá ñoä phaùt saùng naøy , heä loáng naøy ñöôïc quyeát ñònh bôûi ña caõm öùng TTL baèng 420RGB cuûa maùy Ñeå noù toång hôïp phaân tích caùc döû lieäu ghi nhaän nhö :nguoàn saùng , ñoä töông phaûn, khoaûng caùch , ñoä nhaïy phim , tieâu cöï OK cuøng Khaåu ñoä ñang söû duïng. đến möùc töï ñoängphaùt saùng cuûa Flash vaø nguoàn saùng trôøi ñöôïc caân baèng .i-TTL tieâu chuaån vôùi maùy soá . Vào chöùc naêng naøy ,möùc phaùt saùng cuûa Flash ñöôïc ñieàu chænh đến chuû ñeà ñuùng saùngnhöng khoâng tính möùc saùng taïi haäu caûnh .Cuõng coù theå söû duïng lúc chuïp chuû ñeà mang lại noåi baät treânneàn haäu caûnh coù nhieàu chi tieát xuất xắc khi söû duïng chöùc naêng chuïp buø tröø .i-TTL tieâu chuaån đến maùy aûnh soá töï hoaït ñoäng khi : • Söû duïng ñeøn Flash trong maùy vôùi cheá ñoä chuïp M . • Söû duïng ño saùng Ñieåm vôùi caùc cheá ñoä chuïp phường , S , A . DUØNG FLASH vào MAÙYSöû duïng vào cheá ñoä chuïp tự động hóa , Chaân dung , Caän caûnh vaø chuïp chaân dung ban ñeâm . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán moät trong caùc cheá ñoä treân . 2. Nhaán nuùt Flash vaø ñaët cheá ñoä phaùt saùng baèng caùch luân chuyển dóa ñieàu khieån chủ yếu . 3. Ñeøn Flash töï baät leân khi nhaán phaân nöõa nuùt chuïp vaø phaùt saùng theo cheá ñoä gaøi ñaët lúc baïn chuïpSöû duïng vào caùc cheá ñoä p , S , A vaø M 1. Choïn cheá ñoä chuïp . 2. Nhaán nuùt Flash ñeå môû ñeøn Flash . 3. Nhaán nuùt Flash vaø ñaët cheá ñoä phaùt saùng baèng caùch luân chuyển dóa ñieàu khieån bao gồm . 4. Choïn cheá ñoä ño saùng vaø thôøi chuïp . 5. Baám nuùt chuïp . 6. Haï ñeøn xuoáng sau thời điểm ñaõ söû duïngToác ñoä ñoàng boä Flash tuøy thuoäc vaøo caùc cheá ñoä chuïpMULTIPLE EXPOSURE : chuïp gheùp .( vôùi caùc cheá ñoä chuïp P,S,A, M ) 1. Choïn Multiple Exposure vaø nhaán nuùt. 2. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo Number of shot roài nhaán nuùt . 3. Nhaán nuùt  ñeå choïn soá laàn chuïp . Moãi laàn nhaán nuùt chuïp seõ thöïc hieän moät hình . Nhaán nuùt trôû laïi menu . 4. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo tự động Gain roài nhaán nuùt . 5. Nhaán nuùt  ñeå choïn ON giỏi OFF . ON : Gain ñöôïc taêng giaõm tuyø thuoäc vaøo soá laàn chuïp thöïc söï . ( gain ñaët ½ khi chuïp nhì laàn , Gain ñaët 1/3 lúc chuïp 3 laàn ) . OFF : khoâng taêng giaõm Gain khi chuïp gheùp . 6. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo Done roài nhaán nuùt . Daáu baùo chuïp gheùp seõ hieän treân baõng ñieàu khieån . Boá cuïc hình , laáy neùt vaø nhaán nuùt chuïp . Chöùc naêng naøy seõ töï ngöng hoaït ñoäng neáu : • Ngöng hoaït ñoäng 30 giaây trong khi chuïp tốt 30 giaây sau khoản thời gian taét maøn hình . • Ngöôøi söû duïng nhaán Reset giỏi Cancel trong thực đơn chuïp gheùp . • Taét maùy , Heát sạc , Xoùa hình . • Neáu khoâng thöïc hieän chöùc naêng naøy , nhaán nuùt Delecte vaø taét maùy .CUSTOM SETTINGS GAØI ÑAËT CHÖÙC NAÊNG THEO YÙ Caùc chöùc naêng CSM hieän baùo tuøy thuoäc vaøo baïn choïn trong thực đơn SetupCS1 : Exposure level increment Möùc taêng giaõm thôøi chuïp : . 0 : 1/3 stop . 1 : 50% stopCS 2 : ISO tốc độ setting increment Möùc taêng giaõm ISO 0 : 1/3 stop . 1 : một nửa stop.CS3: ISO Expansion Môû roäng vuøng ISO . 0 : OFF . 1 : ON . Vào vuøng ISO , H ( töông ñöông ISO 3200 ) seõ ñöôïc choïn .CS 4: Bracketing auto cancel Thôøi chuïp buø tröø töï ñoäng xoùa 0 :ON Cheá ñoä AEB seõ xoùa lúc taét maùy , khi cố gắng OK , chũm Pin , hay khi nuốm Card .Vaø cheá ñoä WB-BKT xoùa khi taét maùy . 1 : OFF : Cheá ñoä AEB seõ khoâng xoùa khi taét maùy , chæ xoùa khi duøng Flash . Tuy nhieân tròsoá buø tröø lieân tuïc vaãn bảo trì trong boä nhôù .CS 5: : Bracketing sequence Ñaët thôøi chuïp buø tröø 1 : Hoaït ñoäng ñuùng saùng , thieáu saùng , dö saùng . 2: Hoaït ñoäng thieáu saùng , ñuùng saùng , dö saùng CS 6 Safety shift . Ráng ñoåi toác , khaåu ñoä trong cheá ñoä chuïp Av,Tv . 0 : khoâng hoaït ñoäng . 1 : hoaït ñoäng . Chæ mê say hôïp trong cheá ñoä chuïp Av, Tv . Khi nguoàn saùng cuûa chuû ñeà thayñoåi baát chôït , maùy seõ ñöa ra caùc thoâng soá Toác , Khaåu ñoä phuø hôïp .CS 7: Flash sync in AV mode .ñoàng boä toác ñoä ñeøn vào cheá ñoä 0 : töï ñoäng 1 : Giöõ yeân ôû toác ñoä 1/250.CS 8 : Long exposure noise reduction Giaõm nhieãu lúc chuïp toác ñoä chaäm ban ñeâm 0 : Off. 1 : tự động hóa :Giaõm nhieãu hình vào thôøi gian loä saùng töø 1 giaây xuất xắc laâu hôn . Trong thôøi gianchuïp cuõng nhö thôøi gian taïo giaõm nhieåu hình . Daáu buSY seõ hieän baùo . 2 : On :Giaõm nhieãu taát caû hình trong thôøi gian loä saùng töø 1 giaây tốt laâu hônCS 9: High ISO speed noise reduction : Góam nhieãu lúc chuïp ISO cao . 0 :OFF . 1 : ON .CS 10 : Highlight tone priority : Saéc ñoä vuøng dö saùng 0 : Disable : Khoâng thöïc hieän 1 : Enable : Caûi tieán caùc chi tieát trong vuøng dö saùng . Daõy saùng môû roäng töø vuøng xaùm18% ñeán vuøng saùng . Vuøng chuyeån ñoåi töø xaùm ñeán traéng coù theå bò môø nheï .CS 11: Lens drive when AF impossible Neáu AF hoïat ñoäng nhöng khoâng laáy ñöôïc neùt , maùy coù theå söû duïng moät trong nhì caùch ñeå laáyneùt tuyệt taïm döøng . 0 : search neùt 1 : Ngöng tìm kiếm neùt .CS 12 Lens AF stop button function chöùc naêng nuùt AF cuûa oáng kính . 0 : AF stop .khoâng hoaït ñoäng AF 1 : AF start hoaït ñoäng AF 2: khoùa AE lúc ño saùng . 3: Ñieåm AF : M  tự động / tự động  ctr . Trong cheá ñoä choïn ñieåm neùt AF baèng tay , baïnnhaán vaø giöû nuùt naøy ñeå chuyeån ñoåi qua choïn neùt töï ñoäng ngay lập tức laäp töùc . 4: One shot  Ai –Servo . Vào cheá ñoä One -Shot AF , khi baïn nhaán nuùt chuyeån ñoåi seõqua ngay cheá ñoä AI -Servo vaø ngöôïc laïi . 5 : hoaït ñoäng IS choáng rung OK . Vôùi nhöõng OK luoân môû chöùc naêng choáng rung , heäthoáng naøy hoaït ñoäng khi baïn nhaán nuùt AF cuûa OK .CS 13 : AF point selection method : Caùch choïn ñieåm AF . 0 : normal bình thöôøng .1 : Multi control direct : lúc choïn ñieåm neùt , baïn khoâng caàn nhaán nuùt ñaàu tieân . Chæcaàn söû duïng nuùt nhaán ña chieàu ñeå choïn ñieåm neùt .Nhaán nuùt ñeå choïn ñieåm laáy neùt töï ñoäng .2 : Quick control direct . Khi choïn ñieåm neùt , baïn seõ söû duïng dóa ñieàu khieån lôùnsau löng maùy ñeå choïn ñieåm laáy neùt maø khoâng caàn nhaán nuùt ñaàu tieân .Muoán ñaët buø tröø thôøi chuïp , baïn nhaán nuùt vaø luân phiên dóa ñieàu khieån lôùnCS 14 : Superimposed display :phaùt saùng vuøng neùt . 0 : On vuøng laáy neùt saùng maøu ñoû khi laáy neùt . 1 : OFFCS 15 : AF assit bean chieáu saùng hoå trôï AF . 0:hoaït ñoäng 1: khoâng hoaït ñoäng . 2 : chieáu saùng hoå trôï baèng Flash gaén ngoaøi . Nhöng neáu baïn duøng Flash vào maùy ,ñeøn chieáu saùng hoå trôï AF naøy khoâng hoaït ñoäng .CS 16 : AF during Live view shooting Söû duïng AF vào Live view 0 : khoâng hoaït ñoäng 1 : hoïat ñoäng vôùi nuùt CS 17 : Mirror lock up : Naâng göông phaûn chieáu . 0 : khoâng hoaït ñoäng 1: hoaït ñoängNhoùm C.Fn IV :Operation / Other . Caùc caùch hoïat ñoäng khaùc .CS 18 : Shutter button/ AF- ON button nuùt chuïp vaø nuùt AE-ON. 0: Ño saùng + khôûi ñoäng AF . 1: Ño saùng + Start AF/ Stop AF . Khi AF ñang hoïat ñoäng , nhaán nuùt AF- ON ñeå ngöngAF . 2: Khôûi ñoäng ño saùng / ño saùng + AF. Vào cheá ñoä AI servo , baïn caàn nhaán nuùt AF-ON ñeå ngöng hay hoaït ñoäng AF . Ñieàu naøy ngaên caûn AF hoaït ñoäng khi coù baát cöù vaät gì chuyeånñoäng ngang qua giöõa chuû ñeà vaø maùy . 3: Khoùa AE + Ño saùng + khôûi ñoäng AF . Baïn nhaán nuùt AF –ON ñeå hoaït ñoäng AFvaø ño saùng . Nhaán phaân nöûa nuùt chuïp ñeå khoùa AE . 4: Ño saùng / Taét AF : Nuùt AF-ON khoâng hoïat ñoängCS 19 :AF-ON / AE lock button switch 0 : khoâng cố kỉnh ñoåi 1 : nắm ñoåi .Caùc chöùc naêng cuûa nuùt AF-ON vaø AE lock cụ ñoåi moãi lúc caùc nuùt naøy ñöôïc nhaán choïn .CS 20 : set button function when shooting Ñaët cheá ñoä baèng nuùt chöùc naêng lúc chuïp . 0 : Maêc ñònh ( khoâng chöùc naêng ) 1 : ráng ñoåi chaát löôïng aûnh . 2 : cầm cố ñoåi Pictue Style 3 : hieän baùo thực đơn ( cuõng nhö baïn nhaán nuùt menu ) 4 : Hieän aûnh khi vöøa chuïp .( cuõng nhö khi baïn nhaán nuùt coi hình )CS 21 : Dial direction during Tv/ Av 0 : Bình thöôøng 1 : Hoùan chuyeån chöùc naêng cuûa dóa ñieàu khieån vaø dæa lôùn .CS 22 : Focusing Screen :Maøn hình laáy neùt .0: Ee – A : maøn hình laáy neùt tieâu chuaån .1 :Ea – D : maøn hình laáy neùt coù size löôùi .2: Ea – S :maøn hình ñeå laáy neùt tay deå daøng hôn vôùi Ea – A .Caùc maøn hình naøy vậy ñoåi ñöôïc treân maùy .CS 23: địa chỉ cửa hàng original decision data Theâm vaøo nhöõng döû lieäu goác 0 : Off. 1 : On . Nhöõng döû lieäu goác ñeå kieãm tra coù xuất xắc khoâng ñöôïc theâm vaøo trong hình . Neáukhoâng coù nhöõng döû lieäu naøy treân hình lúc phaùt laïi , daáu hình oå khoùa seõ hieän baùo . Ñeå hieännhöõng döû lieäu goác , baïn caàn naïp phaàn meàm DataVerification Kit DVK-E2 ( thiết lập rieâng )CS 24 : Live view exposure simulation 0: khoâng thöïc hieän 1 : thöïc hieän . Khi hoïat ñoäng Live view , maùy seõ moâ phoûng thôøi chuïp ñeå theå hieän treânLCD đến baïn kieãm tra vuøng saùng cuûa caûnh tröôùc khi chuïpMENU SETUPCSM / thiết lập menu : choïn hieån thò caùc chöùc naêng CSM.Format memory card : ñònh daïng card .World Time : ñaët thôøi gian theo muùi giôø quoác teáLCD Brightness :. Taêng giaõm ñoä saùng maøn hình LCDTaêng giaõm ñoä saùng maøn hình LCD töø +2 ñeán -2 . Khoâng aûnh höôûng ñeán hình chuïp .Video Mode:choïn tieâu chuaån Video. NTSC : lúc noái keát maùy aûnh vôùi caùc maùy thuoäc heä NTSC. PAL : : lúc noái keát maùy aûnh vôùi caùc maùy thuoäc heä PALLanguage : choïn ngoân ngöõ hieån thò treân menu .USB : choïn noái keát töø coång USB Window XP , Mac OS X : choïn PTP xuất xắc Mass Storage . Win 2000 , winMem , Win 98 : choïn Mass Storage .Image comment :Theâm nhöõng chuù thích vaøo hình . Phaàn naøy chæ coi ñöôïc cuøng vôùi phaàn meàm Nikon capture 4.4hay cuõ hôn . Done : Löu laïi nhöõng cầm ñoåi vaø trôû laïi menu thiết lập . Input bình luận : nhaäp chöõ vaøo hình . Attacch phản hồi : nhöõng caâu chöõ seõ ñöôïc nhaäp vaøo taát caûhình lúc chöùc naêng naøy ñöôïc kieåm tra . Baät saùng chöùc naêng vaø nhaán nuùt thay ñoåi cheá ñoäkieãm tra daáu hieäu taét tuyệt môûFOLDER : choïn ñaët thö muïc Tröôùc lúc chuïp , baïn coù theå choïn ñaët thö muïc ghi hình cho khoâng laån loän . Thoângthöôøng , maùy coù saún caùc thö muïc löu hình . Moãi thö muïcchæ löu ñeán 999 hình sau ñoù töï ñoänglöu qua thö muïc khaùc . Thí duï thö muïc 100NCD 90 roài ñeán 101 NCD 90..Coù theå choïn ñaët teân khaùc cho thö muïc . Moãi hình chöùa vào thö muïc naøo ñeàu với teân thömuïc ñoù . Thí duï thö muïc NIKON coù hình teân 100 NIKON , 101NIKON … Select thư mục : choïn thö muïc . New : Choïn thö muïc môùi Rename : ñoåi teân thö muïc. Delecte : Xoùa thö muïc troáng .FILE No.Seq : soá thöù töï tệp tin hìnhMoãi laàn ghi hình , maùy seõ ñaùnh soá thöù töï mang lại töøng file hình . Off : Moãi laàn vậy card , maùy töï ñoäng chuyeån veà soá thöù töï ñaàu tieân . On : Moãi laàn thay card , maùy töï ñoäng ghi soá thöù töï keá tieáp lieân tuïc cho ñeán soá 9999 vaø trôû laïisoá ñaàu tieân 0001. Reset : chuyeån laïi soá thöù töï tệp tin hình laø 0001 .MIRROR LOCK-UP : Khoùa göông phaûn chieáu naâng cao. Off : göông phaûn chieáu hoaït ñoäng bình thöôøng . On : göông phaûn chieáu ñöôïc khoùa giöõ laïi ôû vò trí naâng cao cho baïn duøng oáng thoåi laømsaïch CCD . Löu yù nguoàn sạc söû duïng phaûi ñaày .Dust Off Ref Photo .Söû duïng vôùi phaàn meàm Nikon capture 4.4 hay cuõ hôn . 1. Gaén OK coù CPU. Neáu gaén OK Zoom , ñaët ôû vò trí Tele.