Cách sử dụng other another

      12

Hôm nay cô trò mình sẽ cùng nghiên cứu và phân tích sự khác biệt và phương pháp áp dụng của những tự one/another/other/the other/ others/ the others – phần đông từ liên tục tạo khó khăn mang lại các bạn khi tham gia học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc - Format TOEIC speaking nhé. Khi học phương pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others vào giờ đồng hồ Anh sẽ giúp đỡ cho các em không bị "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này phía trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter) vị Anh ngữ Ms Hoa soạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng other another

I. Cách dùng one, another, the other

Danh trường đoản cú theo sau những tự này đề xuất nghỉ ngơi dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị chức năng một fan hay là một vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (cái )khác,được áp dụng nhỏng tính trường đoản cú,theo sau là sdanh tự số không nhiều.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) sót lại sau cùng,được thực hiện như tính trường đoản cú .theo sau là danh từ số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về những thì vào giờ đồng hồ anh

Hình như nhằm học tập đầy đủ ngữ pháp giờ đồng hồ Anh giỏi những em nên tham khảo bài xích viết:

II. Cách dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh trường đoản cú số nhiều· Other students are from England2) Others phần đông thứ khác nữa,được sử dụng nhỏng đại tự giữ lại tính năng chủ ngữ trong câu,theo sau là rượu cồn từ· Others are from China3) The others phần nhiều (cái) khác còn lại sau cuối,được sử dụng như đại từ giữ công dụng chủ ngữ trong câu,theo sau là cồn từ· The others are from Australia

*

Cùng cô rèn luyện các bài tập phân biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way khổng lồ vì it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people like to lớn rest in their không tính phí time. ___ like lớn travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard khổng lồ find ___ like hlặng.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom và Jane have 4 children. They put the children khổng lồ bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel và Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give sầu me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t like these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve sầu found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next to lớn her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriover know?"3. Tom and Jane have sầu 4 children. They put the children khổng lồ bed while the others did the cooking.4. Rachel và Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give sầu me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my blaông chồng shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
  1) You take the new ones & I"ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed inkhổng lồ each _____ eyes.  other other"s others others"
  3) I"d like _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love one ____- they"re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have sầu said the same.  other others
  7) I"ve sầu told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.  other others
  8) I won"t let them bởi vì that khổng lồ me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person"s peach is ____ person"s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book bachồng to the library.  other others
  12) Some ____ people have taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 
# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones and I"ll take ____.   the others   
2 They gazed inkhổng lồ each _____ eyes.

Xem thêm: Cách Làm Sáng Màn Hình Windows 10, 11 Cách Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Windows 10

  other"s   
3 I"d lượt thích _____ cup of tea, please.   another   
4 They love one ____- they"re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have said the same.   other   
7 I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.   others   
8 I won"t let them vì chưng that to me ____ time.   another   
9 One person"s peach is ____ person"s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book baông xã to lớn the library.   other   
12 Some ____ people have taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Chọn một từ bỏ phù hợp vào ngoặc trong số câu tiếp sau đây.

Xem thêm: Phương Pháp Để Học Giỏi Nhất Lớp, 3 Cách Học Giỏi Tất Cả Các Môn Bạn Nên Tham Khảo

A. I can see two dogs.One is small and (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red and ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green và the others are blueD. There are many tourists.Some came from Trung Quốc,(other/others)people came from nhật bản and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đang ra mắt chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tnhãi ranh của TOEIC Speaking. Các em coi chi tiết trong nội dung bài viết sau đây nhé:


Chuyên mục: Cách làm