Cao quy linh đài loan

      45
Xuất xứ: Đài Loan. Hạn sử dụng: 9 tháng(kể từ ngày sx).Kân hận lượng: 310gr.