Những Tính Cách Của Con Người

      99

“TIMMY hướng về mục tiêu kiến tạo một chương trình huấn luyện được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi có tác dụng với số đông nội dung và khả năng sát với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận vấn đề theo cách thức “Learning-By-Doing” nhằm học viên hoàn toàn có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay sau mỗi buổi học.”

Đăng ký kết ngay

Bạn đang xem: Những tính cách của con người


*

Xem thêm: Cách Chữa Bệnh Mộng Tinh Ở Nam Giới, Cách Chữa Mộng Tinh Tại Nhà

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: rất có thể thích nghi, có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: xứng đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền lành hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, ko bờ bến

Bright /braɪt/: sáng dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: con trẻ con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có tinh thần hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: thánh thiện lành, dịu dàng, nhẹ nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: xuất xắc đẹp, đẹp mắt đẽ, hay vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: phổ biến thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, rún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: tất cả trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: đề xuất cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, do bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện nay đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: tất cả trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa sủa, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: vơi dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: siêng học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: mạnh bạo mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: mong muốn manh, dễ dẫn đến tổn thương

Weak /wiːk/: yếu ớt đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bịt đậy, không che giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, khó khăn gần, không toá mở

Cold /kould/: lạnh lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: solo thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng bấn ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: gọi biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: mê thích phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, cấp tốc nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: túa vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, gồm duyên, làm say mê, làm cho xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay làm phúc, hay thao tác thiện, từ bỏ tâm, yêu thương người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, nhẹ hiền

Capable /’keipəbl/: tất cả năng lực, thạo, giỏi, gồm khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: phía ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: nhiệt độ tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: cởi mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: toá mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: hay giúp đỡ

Kind /kaind/ : xuất sắc bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: tháo vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: trường đoản cú tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, mạnh khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính từ chỉ tính cách kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: giỏi sai bảo fan khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: trường đoản cú phụ, kiêu ngạo, tự thị tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, tự phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất cạnh tranh chịu, khó tính vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: tuyệt cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn láo, lếu láo xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, dại dột xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (to be cross with somebody: gắt với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, rực rỡ vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, bao gồm máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: lề mề về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: xuất xắc hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, xuất xắc nhạo báng, chế giễu cợt